Tělovýchovná jednota Sokol Plasy


Základní údaje


Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek je společenská organizace, jejíž hlavním cílem je podpora a rozvoj tělovýchovy v Plasích.
Pod TJ Sokol Plasy patří v současné době 3 sportovní oddíly:


   Fotbal
   Volejbal
   Rekreační sport

Počet členů TJ je 387 (stav ke konci r.2022), z toho je 252 členů ve fotbalovém oddílu(cca 65%), 110 členů má oddíl volejbalu (cca 27%)
a 25 členů pak odíl rekreačního sportu (cca 7%). Poznámka: Jedna osoba může být členem více oddílů(např. fotbalu+volejbalu).

Aktuální údaje je možné zjstit na stránkách České unie sportu - na tomto odkazu(nové okno) -> Info o TJ Sokol Plasy


Členství v TJ

Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.

Přihláška za člena TJ Sokol Plasy

O přijetí za řádného člena rozhoduje (v souladu se stanovami) výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky.
Zájemce o členství (nebo jeho zákonný zástupce) se seznámí s těmito dokumenty:

1) Stanovy TJ Sokol Plasy-viz část "Dokumenty"

2) Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se členstvím v TJ, které jsou popsány ->ZDE (nové okno)

3) Informace o požadavcích na zdravotní způsobilost člena, který se bude aktivně účastnit soutěžní sportovní činnosti organizované sportovním svazem (např. FAČR), jsou uvedeny ->ZDE (nové okno), a k tomu jsou v upřesňujícím dokumentu uvedeny doplňující informace zahrnující aktuální výběr z příslušných vyhlášek, kontakty na lékaře provádějící prohlídky atd.

Přihláška pro zájemce o členství je ->ZDE (nové okno).

Zájemce o členství přihlášku vytiskne, vyplní, podepíše a zašle výkonnému výboru. Přihlášku zašle na adresu TJ Sokol Plasy, nebo osobně předá některému z členů výkonného výboru. Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze také naskenovat a poslat e-mailem. Informace o kontaktech na TJ (adresa, e-mail)jsou uvedeny v části "Kontakty"

Stanovisko k žádosti o přijetí zašle, po projednání na nejbližší schůzi, výkonný výbor E-mailem, poštou, nebo sdělí prostřednictvím pověřeného zástupce. Po obdržení informace o přijetí nový člen zaplatí do 1 měsíce členské příspěvky.

Členské příspěvky, registrace člena jako hráče fotbalu v rámci FAČR

Výše členského příspěvku se platí podle činnosti člena v TJ (aktivní sportovec/přispívající člen) a podle příslušnosti člena k oddílu/skupině v okamžiku platby. Další podrobnosti a podrobný postup registrace člena ve FAČR (Fotbalová asociace České republiky) jsou popsány v části "Aktuality".


Jak poznám, zda jsem členem TJ Sokol Plasy, nebo FAČR ?

Každý člen TJ Sokol Plasy je evidován v databázi zastřešující organizace, kterou je Česká unie sportu(ČUS).
ČUS je spolek, který sdružuje sportovní a tělovýchovné svazy s celostátní působností. Pokud je někdo členem TJ Sokol Plasy, je uveden v databázi členů ČUS, což lze ověřit zadáním rodného čísla na tomto odkazu(nové okno) -> Ověření členství v TJ Sokol Plasy (resp.ČUS).

Členové fotbalového oddílu jsou dále evidováni jako členové a (ve většině případů) i jako hráči Fotbalové asociace České republiky (FAČR), což je členský svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který organizuje fotbal v Česku.

Každý, kdo se chce zúčastnit fotbalových soutěží, které organizuje FAČR, musí být evidován v databázi FAČR minimálně jako člen (aby mohl spolupracovat na organizaci soutěží-např. být ve funkci trenéra, vedoucího družstva, nebo pořadatele) a dále může být registrován jako hráč (aby mohl nastoupit jako člen týmu do sportovního utkání). Pokud je někdo členem FAČR, je uveden v databázi, což lze ověřit zadáním rodného čísla na tomto odkazu(nové okno) -> Ověření členství ve FAČR


Areál TJ

TJ Sokol Plasy je vlastníkem sportovního areálu, který zahrhuje 2 fotbalová hřiště, 1 hřiště na volejbal, 1 hřiště na tenis/volejbal a dále budovu pro sportovní a technické zázemí.
Areál TJ - externí odkaz(nové okno) -> MAPA

Součástí hlavního areálu je nedávno vybudované dětské hřiště.
V zimním období využívá TJ Sokol Plasy tělocvičny ZŠ, Gymnázia a SOŠ Plasy.

Organizační struktura TJ

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada, která se koná každý rok na jaře. Provoz TJ je řízen výkonným výborem TJ, který má 7 členů, včetně předsedy, který je statutárním orgánem TJ. Na činnost výkonného výboru dohlíží tříčlenná kontrolní komise. Výkonný výbor se schází pravidelně každý měsíc a případě nutnosti i v mimořádném termínu.
Další informace o TJ (adresa, registrace, IČO, stanovy TJ, kontakty) jsou uvedeny v sekci "Kontakty"

Ekonomika TJ, výroční zpráva

Náklady na provoz a činnost jsou hrazeny z vlastních příjmů a z různých forem dotací.

Mezi vlastní příjmy patří zejména členské příspěvky, výdělečná činnost (hostinská činnost - pronájmy hospody "Na hřišti" a hospůdky "Domeček" na nádraží, vstupné a dále dary, příjmy z reklam a nájmů sportovišť a ostatní drobné příjmy.

Příjmy z dotací zahrnují příspěvek města Plasy a dále dotace různých úrovní státní správy a dotace sportovních svazů.

Podrobné informace o ekonomice TJ jsou uvedeny ve výroční zprávě, kterou naleznete na odkazu ->ZDE (nové okno).

Poznámka:
Pokud máte zájem podpořit činnost TJ například formou placené reklamy umístěné na reklamních tabulích v areálu hlavního fotbalového hřiště, kontaktujte nás prosím e-mailem, nebo na telefonu uvedeném v sekci "Kontakty".


Pronájem sportovních ploch

V případě, že máte zájem o pronájem hracích ploch, dalšího sportovního zařízení nebo zázemí pro sport, pošlete na E-mail: sokolplasy@seznam.cz Vaše požadavky. Do žádosti o pronájem uveďte o které hrací plochy a případně o jaké další další sportovní zařízení, nebo zázemí máte zájem, uveďte požadované termíny (dny a hodiny), kontaktní údaje (kromě e-mailu nejlépe i telefon) a jméno osoby zodpovědné za organizaci sportovní činnosti, která bude na pronajatých hracích plochách prováděna. Vaše požadavky vyhodnotíme a ozveme se Vám.
Do předmětu zprávy napište prosím heslo "Pronájem".

Poznámka:  Platba za pronájmy hracích ploch musí být provedena předem.


Pronájmy-Fotbal

Největší zájem o pronájmy je v období letních prázdnin, a to zejména o hřiště na fotbal. Přehled rezervací vedlejšího fotbalového hřiště v tomto období uvidíte na odkazu ->Pronájmy vedlejšího fotbalového hřiště
Poznámka:  Pronajímáme plochu vedlejšího fotbalového hřiště.

Cena za pronájem vedlejšího fotbalového hřiště je 700,-Kč/hod.

Pronájmy-Volejbal

Cena za pronájem volejbalového hřiště je 400,-Kč/hod.

Poznámka:  Pro hromadné pronájmy a soustředění cena dle dohody s výkonným výborem TJ.


Odkazy:

Město Plasy, odkaz -> Plasy

Fotbalová asociace České Republiky, odkaz -> FAČR

Česká unie sportu, informační systém a WEB, odkaz -> ČUS

Český volejbalový svaz, odkaz -> CVF


Mapa:


TJ Sokol Plasy - mapa


Areál TJ - externí odkaz(nové okno) -> MAPA